سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
اطلاعیه ویژه
آخرین اخبار
کد خبر: ٣٥١٩
تعداد بازدید : محافظت شده
تعداد دیدگاه ها : 22 دیدگاه
ﻋﻼﻣﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮ:

ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺮ و ﻻﻣﺮﺩ ،ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﮔﺮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﻣﻬﺮﺳﺘﺎﻥ؛ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮ و اﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ اﻋﻼﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﺯ…

سید علی اصغر علامه
ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺮ و ﻻﻣﺮﺩ ،ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﮔﺮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﻣﻬﺮﺳﺘﺎﻥ؛ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮ و اﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ اﻋﻼﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩاﺷﺖ: ﻣﺮﺩﻡ و ﺗﻔﻜﺮ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ اﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ اﺳﻒ ﺑﺎﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻧﺪ.
ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻧﻆﺎﻡ ، اﻧﻘﻼﺏ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩاﺩﻩ اﻧﺪ و ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻱ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﻆﺮﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ اﻋﺘﺪاﻝ ﺭاﻱ ﺩاﺩﻧﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺩﺭ اﺩاﻣﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩ و اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ و ﺩﻭﻟﺖ اﻋﺘﺪاﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻆﻠﻮﻡ ﻭاﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﺮ ﻧﻆﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ اﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ،  ﻛﺸﻮﺭ ﺭا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺠﻢ ﻭﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و … ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭا ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ،  ﻛﺸﻮﺭ اﺯ ﻋﺪﻡ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻳﺮاﻥ،  ﺗﻮﺭﻣﻲ ﺑﺎﻻﻱ ۴۰% ، ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩاﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، اﺧﺘﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،  ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﻱ ﻫﺎ اﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ و …ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ و ﺷﺮاﻳﻂﻲ اﺳﻔﻨﺎﻙ ﺩاﺷﺖ. ﻫﻤﻪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ  ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﺭاﻣﺶ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪ و روند افزایشی ﺗﻮﺭﻡ که طی سالیان گذشته برای مردم عادت شده بود ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪه و ﺭﻭﺡ اﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﺑﻲ اﻧﺼﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭا ﺑﻪ اﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋاﺩ و ﺗﻴﻢ ﻭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻫﻴﻢ. ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﻧﻆﺎﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮﺩ  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ و ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺮﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭا ﻣﻬﺎﺭ نکردند.
ﺭﻳﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺭاﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭا ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺭاﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﻧﻆﺎﺭﺕ ﺑﺮ اﺟﺮاﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻱ ﺷﺮاﻳﻄ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ و ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﻓﻌﺎﻝ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻭاﻳﻞ اﻧﻘﻼﺏ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺮﺩ: ﺩﺭ اﻭاﻳﻞ اﻧﻘﻼﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ و ﺗﺮﻭﺭ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺷﺖ. اﻣﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻗﻮﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺮاﻳﻄ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎ اﻗﺘﺪاﺭ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﻲ ﺻﺪﺭ ،ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺭا ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﻣﺎ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻬﺮ و ﻻﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﻮاﭘﺲ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ، ﺑﻠﻜﻪ اﻣﻴﺪﻭاﺭاﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩاﺭﻳﻢ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺭﻡ ﺭا ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺑﻪ اﻳﺮاﻥ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﻱ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ.
ﻭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ استاندار فارس و ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺭاﻱ ﺧﻮﺩ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.


دیدگاه بینندگان
غیر قابل انتشار: ٠
در صف انتشار: ٠
انتشار یافته: ٠٠
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۰۹:۴۷
٣
٠

آقای علامه در دولت گذشته یک تنه جلوی هجمه ...(حذف متن)... ایستاد و خدماتش هیچگاه فراموش نمیره

همیشه هم بدخواهان پشت سر این جوان حرفها زدند و تهمتها و دروغها در شهر رواج دادند. دروغ های بزرگی که حتی یک مورد از آنها ثابت نشد. آن هم در دولتی که نماینده و استاندار و ... همه علیه مهر بودند و تلاش کردند به تنها مرد ایستاده در مهر اصلاح طلب ضربه بزنند. اما هیچ تهمتی ثابت نشد.

هرجا هستی زنده باشی مرد

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۰:۲۹
٠
٠

تاریخ این گردهمایی مشخص نیست.چرا؟

پاسخ ها
مُهرستان
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۹:۴۴
|
٠
٠

تاریخ درج خبر معمولا درست است. 17 رمضان

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ ۱۵:۱۱
١
٧

آقای علامه خوب است بدانی گرانی بوجودآمده توسط دولت باصطلاح راست گو مردم راازهمه چیزناامیدکرده فرهنگ بی حجابی پیشرفت بسیار خوبی داشته فاتحه حجاب که تاآخراین دولت باید خواند کمی چشمت بازکن برادرعزیز

پاسخ ها
ساروج
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۷:۱۰
|
٣
٤

خیلی بی انصافی است کسی که نداند گرانی امروز محصو ل 8 سال بی تدبیری دو لت آقای احمدی نژاد است برادر من اگر متوجه شده ای که مردم ما خیلی زود فراموش کارند در حقیقت بدی ها را زود فرامو ش می کنند اما عملکرد بد دو لت سابق هیچگاه از اذهان پاک نخو اهد شد این چیزی است که هم اصو ل گرایان و هم اصلاح طلبان آن را قبو ل دارندو این حقیقت بزرگترین کابوس دلو اپسان است که متوجه عبور از خط قرمز نشده اند و با انصاب عزیز بی حجابی نیز از شاهکارهای رئیس دو لت عدالت محو ری است که می گفت بعضی ها فکر می کنند مشکل ما بیرو ن آمدن چند ناله مو ی زیر چارکد دختر خانمهاست البته شرایط تفاو ت چندانی با سالهای گذشته نکرده و آنهای که قصد دارند مردم را با زو ر به بهشت ببرند در حقیقت از به و جو د آمدن چنین شرایطی لذت می برند زیرا بازار سو ء استفاده آنها بر دو لت برخو استه از آرائ مردم بیشتر می شود و حاضرند به هر قیمتی دو باره به قدرت بازگردند و لو با قربانی شدن همه ارزشها

همشهری
|
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۱۰:۵۰
|
٠
٠

اقای علامه دولت احمدی نزاد که خودش خدمات دولتی را گران نکرد کنتور برق 500 هزارتومانی الان شده دو میلیون . اب برق تلفن موبایل..... سر به فلک کشیده حقیقت را بگو مردم خیلی تیزبین هستند و حرفها را میشنوند ولی باور نمیکنند نگاه کن ببین توده های مردم چه میگند ما رای دادیم که اجناس ارزان بشه - بچه هامون برند سرکار و یا به گفته رییس جمهور محترم هم چرخ سانترفیوزها بچرخه و چرخ زندگی مردم . اما میترسم هر دو تاش بایسته و نچرخه مشکل این دولت اینه که کسانی که شعار و عمل این دولت را قبول ندارن میاند سرکار و گرنه مردم به شعار اعتدالگرایی رای دادند و متاسفانه همان ادمهای قبلی که به روحانی بد میگفتند میان سرکار و این یعنی فاتحه این دولت خواندن است

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ ۱۵:۱۹
٠
٦

جناب آقای علامه ای کاش کمی سنجیده تر صحبت می کردی...

جنابعالی خوب می دانی تفکر اصلاح طلبی دیگر جایگاهی در میان مردم ندارد و اگر یک هزارم درصد امید به رای اوردن داشت هرگز میدان را خالی نمی کرد که اقای روحانی رییس جمهور شود و همچنین بارها آقای روحانی فرموده است که نه اصلاح طلب هست و نه با کمک اصلاح طلبان به قدرت رسیده است و فقط با شعار اعتدال به این جایگاه رسیده است... فرمایش جنابعالی خیلی صحیح است که فرموده اید دلواپس نیستید چون در قبال این انقلاب این ایستادگی ها شماها و همفکرانان آن چیز که ما داریم یعنی غیرت گرایشات فکری شما ندارند ... اگر نیم نگاهی به دوستان همفکر خود در زمان دولت اصلاحات بیندازی به این حقیقت پی خواهی برد. انانی که زمانی وزیر و معاون و مشاور آقای خاتمی بودند اکنون در رادیو های بیگانه و صدای امریکا و بی بی سی چه می گویند و چه می کنند ... پس طبیعی است که دلواپس نباشید چون دل در گرو این مملکت ندارید.. همچنین جنابعالی ای کاش به رای مردم احترام می گذاشتی و با این الفاظ قبیحانه به نمایندگانی که برامده از رای ملت هستند احترام می گذاشتی .... یعنی حتما باید افراد بی کفایت و بی لیاقت و وطن فروشانی چون نمایندگان مجلش ششم در مجلس باشند تا جنابعالی خوشحال باشی نه برادر زهی خیال باطل... مطمئن باش دیگر آن دوران برنمی گردد که نامه بنویسند و رهیری را وادار به نوشیدن جام زهر کنند........

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ ۲۳:۰۹
٠
٧

با سلام خدمت آقای علامه
در واقع هدف شما از برگزاری این میتینگ حمایت از دولت تدبیر و امید نبود بلکه استارت کار برای انتخابات مجلس دهم بود که به فضل خدا و یاری مردم با بصیرت منطقه این حربه شما به جایی نخواهد رسید.همچنین متاسفم از برگزاری این مراسم با حضور افرادی که حتی نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند(آقای ا.ف) و فعالیت های آن ها در فضای مجازی(واتساپ و فیس بوک و....)علیه نظام و رهبری بر همه مشهود است؛ولی در این مراسم دم از رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی زدند.آقای علامه ما دلواپس کارهی دولت نیستیم چون کارها طبق روال در حال انجام است ولی دلواپسی ما از بعضی افراد در منطقه است که با انجام بعضی اعمال ناشایست (مانند دامن زدن به اختلافات منطقه ای و بی ارزش نشان دادن تلاش های جناب آقای دکتر موسوی نماینده پرتلاش ؛مانند کاری که در افتتاح جایگاه سوخت CNGشهرستان مهر انجام دادید که حتی حاضر نشدید از ایشان دعوت کنید جهت افتتاح و یا نادیده گرفت تلاش های دکتر موسوی در پیگیری عوارض ارزش بر افزوده که مردم خود بهترین قاضی هستند )در حال سوء استفاده از شعار اعتدال هستند و در آخر توجه شما و مردم فهیم منطقه را به یک حرف رهبری جلب می کنم که در این مراسم از ایشان دم زدید و امیدوارم این حرف را سر لوحه کار خود قرار دهید:
مراقب باشید که برخی در صحنه سیاسی کشور، با شعار اعتدال، جریان های مؤمن را کنار نزنند زیرا همین جریان مؤمن است که در مواقع خطر زودتر از همه سینه سپر می کند و در مشکلات نیز، دولت را به طور واقعی کمک می کند.

پاسخ ها
ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۲:۳۵
|
٢
١

ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﻟﻮاﭘﺲ. ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻼﻣﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮاﻱ ﺣﻔﻆ ﻭﺣﺪﺕ و ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ و اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺭﺑﻂﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺭﺩ و ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺮاﺳﻢ ﻭﺣﺪﺕ ﺑﺨﺶ ﺭا ﻣﺜﻞ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ اﻓﻂﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ, ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
و ﺷﻤﺎ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻟﻮاﭘﺲ
ﻭاﻗﻌﺎ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺭا ﺯﻳﺮ ﺑﺮﻑ ﻛﺮﺩﻳﺪ
ﺭﻭﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺩاﺷﺘﻴﻢ و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻥ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺎ اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ و ﻋﻘﺐ ﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮاﻱ ﻣﺮﺩﻡ اﺭﺯﺷﻲ ﻧﺪاﺭﺩ. ﻫﻴﭻ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺮﻳﺰﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺭا ﻧﺪاﺷﺖ. ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﻟﺘﻲ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺰﮔﻮاﺭ ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺩﻫﻦ ﻛﺠﻲ ﻧﺸﺪ. ﺷﻤﺎ ﺩﻟﻮاﭘﺴﺎﻥ ﺁﻧﻤﻮﻗﻊ ﻛﺠﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺩاﺷﺘﻴﺪ?
ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﭘﺲ اﺯ ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﺩاﺭﺩ ﻛﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ اﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﻟﻮاﭘﺲ ﺷﻮﻳﺪ!!!
ﻭا ﻋﺠﺒﺎ اﺯ ﺷﻤﺎ ﻃﻴﻒ ﺑﺎ ﻣﺰﻩ! !

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۰:۳۸
٠
١

مدير محترم سايت شما كه ادعاي ازادي بيان داريد پس لطف كنيد نظر من را درج كنيد ///// شما كه شعارتان زنده باد مخالف من هست پس چرا تحمل انتقاد نداريد؟؟؟

پاسخ ها
مُهرستان
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۲:۱۸
|
٠
٠

اﻧﺘﻘﺎﺩ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﻒ ﻣﺘﺮاﺩﻑ ﻧﺒﻮﺩﻩ اﺳﺖ

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۶:۳۴
٢
١

شمااصولگراها هشت سال توی کشور ..(حذف متن).. بستون نبود...کشوررابه ورشکستگی اقتصادی رسوندید...تورم رااز12درصددولت خاتمی به 50درصدرسوندید..قرابودپول نفت بیادسرسفره مردم ولی تبدیل شد به اختلاس های چندهزارمیلیاردی...قراربودمفسدان اقتصادی معرفی بشن ولی چون ازخودشون بودن یک نفرهم معرفی نشد...قراربودبابدحجابی مبارزه بشه اما وضع بدترشد...مردم هنوزشعارهای پوچ وتوخالی ..(حذف متن)..مردم فریب روفراموش نکردن هنوزهم دارید وز وز می کنید ...این همه تخریب کردیدوخرابی به بارآوردید...یاران امام ودلسوزان انقلاب رااراطراف رهبری بادسیسه وفتنه دورکردیدوانقلاب رابه نام خودتان مصادره کردید.امانتیجه چه شدنتیجه آن شدکه روزبه روزبرمحبوبیت خاتمی وهاشمی افزوده شدواحمدی نژادمنفورشد...دیدیدکه زمانی که سه روزمانده به انتخابات خاتمی اعلام کردکه من به روحانی رای می دهم چه انقلابی درکشورایجادشدوهمه به تاسی ازایشان به روحانی رای دادند...دیدیدکه وقتی هاشمی ردصلاحیت شدمحبوبیت ایشان چقدرافزایش یافت...هرکاری برای حذف چهره های اصلاح طلب درطول این هشت سال کردیدنتیجه عکس داده ولی شمااینقدردرخواب غفلت فرورفته ایدکه بازهم ادامه می دهید...زنده بادمخالف من

پاسخ ها
ع
|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۹:۴۶
|
٠
٢

در جواب اعتدال
اگر نیم نگاهی به حضور احمدی نژاد در راهپیمایی 22 بهمن و سایر مراسمات بیندازی خواهی دید که احمدی نژاد منفور است یا دیگران ؟؟؟؟
این هجومی که مردم به سمت احمدی نژاد میبرند و ابراز ارادت می کنند نشان از محبوبیت او دارد منتها شما چشمانتان را بر همه چیز بسته اید و حقایق را نمی بینید....
و ان شالله انتخابات ریاست جمهوری اینده همه چیز را مشخص خواهد کرد....

همشهری
|
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۱۰:۵۶
|
٠
٠

من که یادم هست اصلاح طلبان به هاشمی میگفتند عالیجناب سرخ پوش . کی هاشمی اصلاح طلب شده؟ هاشمی اعتدالگراست و کاری با اصلاحات ندارد. هاشمی بسیار زیرکتر از این است که بخواهد گول این شیطنت ها بخورد در همین شهرمهر در دور اول انتخابات 80 درصد کروبی و 20 درصد هاشمی بود چرا اینجوری سوتی میدید؟ همه به هاشمی بد میگفتند حالا چه شده؟

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ ۱۸:۵۲
٠
٢

مطلبی که بنام قاسمی از بندرعباس درج شده بعید می دانم که آقای قا سمی مهری باشد چون قاسمی وبرادر قاسمی وامثال این دوستان خوب می دانند که از سوی اصلاح طلبان مورد توجه واقع نشده اند البته امیدشان به دولت تدبیر وامید است نه جریان مرده اصلاحات.لطفا خیلی دم از اصلاحات نزنید بهتر است از دولت جناب آقای دکتر روحانی حمایت کنید.

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۲:۰۸
٠
١

آقای علامه به رکود در پروژه های منطقه و بیکاری چندین هزار نیرو از منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوب حاصل دست رنج دولت تدبیر است اقای علامه لغو پرداخت وام مسکن تدبیر بدون اندیشه دولت تدبیر است لغو پرداخت وام ازدواج و..... دولتی که تدبیرش دست سران فتنه بیفتد دولت نیست ..(حذف متن)....(حذف متن)....(حذف متن)..

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۱۸:۱۱
٠
٠

سید بزرگوار این ره که میروی به ترکستان است...
اگر شبانه روز هم اصلاح طلبان منطقه را گرد هم جمع اوری کنید دیگر به مجلس راه پیدا نخواهید کرد ...
و حالا حالاها در خدمت دکتر موسوی نماینده شجاع و پیگرمان خواهیم بود///

|
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ ۲۲:۱۴
٠
٠

اگردولت دولت اصلاح طلبان نیست وروحانی هم اصلاح طلب نیست پس چرانتوانستیدجلو عزل حسین گیاهی وعلی منصوری وبخشداران معزول روکه همگی یارغار دکترموسوی هستندبگیرید؟ تاچندوقت دیگرحتی یک مدیراصولگراهم باقی نخواهدماند؟ به امیدخدامجلس آینده هم ازآن ماست....شماهمین طوربه تخریب ادامه بدیدتااصلاح طلبان محبوبترشوند

|
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۸
٠
٠

مهرستان جان حتما فقط برای جریان مقابل تخریب مقدم برانتقاد است .عجب انصاف وعدلی درود بر این رسالت رسانه ای به این می گویند بی طرفی درعملکرد

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۰۹:۵۰
٠
٠

سلام من يه بي سواد و عامي هستم فقط اين رو ميدونم كه تورم زياد تغغيري نكرده همچنان روند افزايشي داره چون سيمان كه راسته كار ماهس ارديبهشت 7000تومن الان 8300هس حدود 15درصدافزايش هس .فك كنك به اينم ميگن تورم آقاي روحاني قوا 100روزه دادند تورم مهاركننوخيلي حرفهاي ديگه كه مديران شايسته رو تغيير نميده كه بيشترين تغيي مدير دردوره خودش بوده وبه قول خودش داس داشته اينم فك كنم يه دروغه مث دولت قبل

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ۱۹:۱۵
٠
٢

اتفاقا موج نا امیدی در جامعه چند برابر شده.تورم پایین نیامده بلکه بالا هم رفته .مردم این را خودشون لمس می کنن .شما اقای علامه بهتر ه اهل تحلیل باشید تا اینکه حرفای سران دولت را تقلید کنید.ما هم داغتر از تو با روحانی بودیم

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ ۰۹:۱۱
٠
٢

اگه دولت اصلاح طلب بود تو استان و لامرد یه اصولگرا باقی نمی گذاشت.اعتراض مهری ها و اصلاح طلبان و مهری ها به استاندار هم همینه .فکر میکنن دولت خاتمی سر کاره و موسوی لاری وزیر کشور .دولت اعتدال سر کاره .بیدار شوید


شما هم می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید.


موارد عدم تایید دیدگاه
  • توهین به مقدسات ادیان الهی
  • به صورت حروف لاتین (فینگلیش)
  • حاوی مضامين تبلیغاتی با هدف سوء استفاده
  • خلاف قانون مطبوعات و رسانه ی جمهوری اسلامی ایران
  • نظراتی با یک آی پی خاص و نام های متفاوت جهت سوء استفاده
  • حاوی مطالبی جهت تخریب فرد، شخصیت شناخته شده یا گروه خاص
  • حاوی توهین، مطالب کذب، تمسخر، هتاکی،تفرقه انگیز، تهمت و افترا